• (028) 3822 0590, 3829 2399
Đào tạo CAD/CAM
 • SolidCAM
  • Phay 2.5D, 3D, Multiasix, Tiện
 • SolidWorks
  • Surface/Weldments/SheetMetal/Drawings/Essenials/Professional/MoldTools
  • Khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế
 • SWOOD
  • Swood Design
  • Swood CAM

Có thể

Bạn quan tâm

© 123phanmem. All Rights Reserved.