• (028) 3822 0590, 3829 2399
McAfee Antivirus
McAfee Antivirus

McAfee Data Loss Prevention Endpoint: Tích hợp với phân tích hành vi người dùng (UEBA) của bên thứ ba giải quyết mối đe dọa trong nội bộ. Nó tiến hành phân tích bảo mật để phát hiện hành vi người dùng và thực thể bất thường và có rủi ro cao.

Chi tiết

© 123phanmem. All Rights Reserved.